onomastics

2018, Volume 15, Issue 2

Back to the Table of Contents

Tatyana V. Shmeleva
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University
Veliky Novgorod, Russia

2018, Volume 15, Issue 2

Back to the Table of Contents

Dmitry Yu. Ilyin
Elena G. Sidorova

Volgograd State University
Volgograd, Russia

2018, Volume 15, Issue 1

Back to the Table of Contents

Vladimir V. Napolskikh
Udmurt State University
Izhevsk, Russia
Kazan (Volga Region) Federal University
A. Khalikov Institute of Archaeology of the Academy of Sciences
of the Republic of Tatarstan
Kazan, Russia

2015 №1 (18)

Back to the Table of Contents

Alexey V. Podchinenov
Tatiana A. Snigireva

Ural Federal University
Ekaterinburg, Russia