2018, Volume 15, Issue 1

Back to the Table of Contents

Vladimir V. Napolskikh
Udmurt State University
Izhevsk, Russia
Kazan (Volga Region) Federal University
A. Khalikov Institute of Archaeology of the Academy of Sciences
of the Republic of Tatarstan
Kazan, Russia

Ethno-Linguistic Situation in the Forest Zone of Eastern Europe in the First Centuries AD and the Data of Jordanes’ Getica

Voprosy onomastiki, 2018, Volume 15, Issue 1, pp. 7–29 (in Russian)
DOI: 10.15826/vopr_onom.2018.15.1.001

Received 5 December 2017

Abstract: The comparative analysis of folk-names lists from the Jordanes’ Getica 116 (“Hermanaric’s arctoi gentes” in author’s reconstruction, information comes from the middle 4th century AD) and early Russian chronicles points towards the independent character of both sources showcasing dynamic changes in the ethnic and linguistic map of Eastern Europe between the 4th and the 10–11th centuries. The fi rst three names of the Hermanaric’s list are addressed further. In Aunxis Vas must have been the predecessors of Vepsians, who lived on the south-eastern Ladoga lake shores and probably spoke a southern Lappish dialect. In Abroncas Merens are considered to have been the northernmost Merya groups along the northern bend of Volga (on the territories nowadays covered by the Rybinsk sea waters). Mordens in Miscaris are rather unlikely the direct ancestors of Mordvinians (Moksha and Erzya), but an Iranian-speaking group of Trans-Uralian origin, which had brought the Iranian name *mordi ‘murderers’ to the middle Volga in the 2nd–3rd сenturies AD. In the 4th century they lingered on as Iranian speaking or, although already assimilated by the local population, still kept their name. The land Miscar- must be identified with the Russian Meshchera, which was not what is known today as the Meshchera depression on the left bank of the Oka river, but the region between the lower Oka and the lower Sura rivers. Several problems of substrate toponymy of the upper and middle Volga region, including possible etymologies of the studied names, are also discussed.

Keywords: Ethnic history, onomastics, archaeology, Volga region, early Middle Ages, Jordanes’ “Getica”, Vepsians, Merya, Mari, Muroma, Meshchera, Mordva, Moksha, Erzya

References

Belykh, S. K. (2009). Problema raspada prapermskoi etnoiazykovoi obshchnosti [The Problem of Dissolution of the Proto-Permic Linguistic Unity]. Izhevsk: ISK UdGU.

Belykh, S. K. (2018). Parapermiane na Viatke [Para-Permians in the Vyatka Region]. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriia “Istoriia i fi lologiia” (in press).

Braun, F. (1899). Razyskaniia v oblasti goto-slavianskikh otnoshenii. T. 1. Goty i ikh sosedi do V veka. Pervyi period: goty na Visle [Research in the Field of Goth-Slavic Relations: Goths and Their Neighbours Before the 5th Century AD]. Saint Petersburg: Tip. Imp. Akad. nauk.

Busygin, E. P. (2013). Russkoe naselenie Srednego Povolzh’ia: istoriko-etnografi cheskoe issledovanie (seredina XIX — nachalo XX v.) [The Russian Population of the Middle Volga Basin (Povolzhye): A Historical-Ethnographic Study]. Kazan: KGK.

Chadwick, H. M., & Chadwick, N. K. (1932). The Growth of Literature (Vol. 1). Cambridge: University Press.

Désci, Gy. (1965). Einführung in die fi nnisch-ugrische Sprachwissenschaft. Wiesbaden: [s.n.].

Dyakonov, I. M. (2008). Istoriia Midii ot drevneishikh vremen do kontsa IV v. do n. e. [History of Media from the Earliest Times to the Late 4th Century B.C.] (2nd ed.). Saint Petersburg: Filol. fak. SPbGU.

Giunta, Fr., & Grillone, A. (1991). Iordanis De origine actibusque Getarum [Jordanes’ The Origin and Deeds of the Goths]. Roma: Istituto Palazzo Borromini.

Grantovskii, E. A. (2007). Ranniaia istoriia iranskikh plemen Perednei Azii [The Early History of the Iranian Tribes of Western Asia] (2nd ed.). Moscow: Vost. lit.

Grienberger, Th. (1895). Ermanariks Völker. In J. Heinzle (Ed.), Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur, 39, 154–184.

Grishakov, V. V., & Zubov, S. E. (2009). Andreevskii kurgan v sisteme arkheologicheskikh kul’tur rannego zheleznogo veka Vostochnoi Evropy [Andreevka Burial Mound in the System of the Early Iron Age Archaeological Cultures of Eastern Europe]. Kazan: In-t istorii AN RT.

Iskhakov, D. M. (1998). Ot srednevekovykh tatar k tataram novogo vremeni (etnopoliticheskii vzgliad na istoriiu volgo-ural’skikh tatar XV–XVII vv.) [From the Medieval Tatars to the Tatars of the New Time (An Ethnographic Perspective on the History of 15th–17th Century Tatars of the Volga–Urals Region]. Kazan: Master Lain.

Joki, A. J. (1973). Uralier und Indogermanen. Helsinki: Suomalais-ugrilainen Seura.

Katz, H. (2003). Studien zu den älteren indoiranischen Lehnwörter in den uralischen Sprachen. Heidelberg: Carl Winter.

Khalikov, A. Kh. (1987). Pamiatniki piseral’sko-andreevskogo tipa v Volzhskom pravoberezh’e i ikh etnokul’turnaia interpretatsiia [Monuments of Piseralsk-Andreevo Type in the Western Volga Region and their Ethnocultural Interpretation]. In G. A. Arkhipov (Ed.), Drevnosti Volgo-Viatskogo mezhdurech’ia [Antiquities of the Volga and Vyatka Interfl ives Area] (pp. 8–24). Yoshkar-Ola: MNIIIaLI.

Kozlov, V. I. (1960). Rasselenie mordvy (istoricheskii ocherk) [Mordovian Settlements (A Historical Overview)]. In Voprosy etnicheskoi istorii mordovskogo naroda : trudy mordovskoi etnografi cheskoi ekspeditsii [Issues of Ethnic History of the Mordovian People: Papers of the Mordovian Ethnographic Expedition] (pp. 5–62). Moscow: Izd-vo AN SSSR.

Litvinsky, B. A., & Pyankov, I. V. (2004). Sredniaia Aziia v Akhemenidskoe vremia [Central Asia of the Achaemenid Period]. In A. V. Sedov (Ed.), Istoriia Drevnego Vostoka. Ot rannikh gosudarstvennykh obrazovanii do drevnikh imperii [History of the Ancient East: From Early State Formations to Ancient Empires] (pp. 698–814). Moscow: Vost. lit.

Machinskii, D. A., & Kuleshov, V. S. (2004). Severnye narody serediny IV — pervoi poloviny VI v. v “Getica” Iordana [Northern Peoples of the mid. 4th –1st half of the 6th Centuries in Jordanes’ Getica]. In D. A. Machinskii (Ed.), Ladoga i Gleb Lebedev. Vos’mye chteniia pamiati Anny Machinskoi (Staraia Ladoga, 21–23 dekabria 2003 g.) [Ladoga and Gleb Lebedev. 8th Readings in the Memory of Anna Machinskaya] (pp. 26–72). Saint Petersburg: Nestor-Istoriia.

Matveyev, A. K. (2006). Onomatologiia [Onomatology]. Moscow: Nauka.

Matveyev, A. K. (2015). Substratnaia toponimiia Russkogo Severa [Substrate toponymy of the Russian North] (Vol. 4). Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta.

Matveyeva, N. P. (1994). Rannii zheleznyi vek Priishim’ia [The Early Iron Age of the Ishim Area]. Novosibirsk: Nauka.

Mikkola, J. (1915). Die Namen der Völker Hermanarichs. Finnisch-ugrische Forschungen, 15(1–3), 56–66.

Müllenhof, K. (1870–1908). Deutsche Altertumskunde (Vols. 1–5). Berlin: [s.n.].

Napolskich, V. (2016). Ermanarichs arctoi gentes (Jordanes’ “Getica”, 116): Versuch einer Interpretation. In G. Gnoli, & A. Ivantchik (Eds.), Ancient Civilizations from Scythia to Siberia. An International Journal of Comparative Studies in History and Archaeology, 22(1), 26–54.

Napolskikh, V. V. (2007). Proiskhozhdenie samonazvaniia vepsov v kontekste etnicheskoi istorii Vostochnoi Pribaltiki [The Origins of the Veps’ Self-designation Within the Context of Ethnic History of Eastern Baltic Area]. Voprosy onomastiki, 4, 28–33.

Napolskikh, V. V. (2012a). “Spisok narodov Germanarikha” — gotskii itinerarii IV v. [The Peoples of Hermanaric — a Gothic Itinerarium of the 4th Century]. In E. L. Berezovich (Ed.), Etnolingvistika. Onomastika. Etimologiia [Ethnolinguistics. Onomastics. Etymology] (Vol. 2, pp. 207–209). Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta.

Napolskikh, V. V. (2012b). “Spisok narodov Germanarikha” — gotskii put’ ot Ladogi do Kubani [The Peoples of Hermanaric: the Goths’ Way from the Lake Ladoga to Kuban]. Ural’skii istoricheskii vestnik, 2 (35), 20–30.

Napolskikh, V. V. (2015). Ocherki po etnicheskoi istorii [Essays in Ethnic History]. Kazan: Kazanskaia nedvizhimost’.

Napolskikh, V. V. (2016). “Etnicheskie interpretatsii” v arkheologii kak terminologicheskii kunstshtiuk [“Ethnic Interpretations” in Archaeology as a Terminological Kunststück]. In R. D. Goldina (Ed.), Arkheologicheskoe nasledie Urala: ot pervykh otkrytii k fundamental’nomu nauchnomu znaniiu [Archaeological Heritage of the Urals: From Original Discoveries to Fundamental Scientific Knowledge] (pp. 384–386). Izhevsk: [s.n.].

Napolskikh, V. V., & Belykh, S. K. (1993). Etnonim udmurt: ischerpany li al’ternativy? [The Ethnonym Udmurt: Have We Run Out of Altenatives?]. Linguistica Uralica, 30(4), 278–288.

Napolskikh, V. V., & Goldina, R. D. (2013). “Ugorskaia epokha v istorii narodov Predural’ia”: nauchnaia gipoteza ili istoriografi cheskii kazus? [The Ugric Period in the History of the Cis-Urals Peoples: A Scientifi c Hypothesis or a Historiographic Anecdote?]. In I. O. Vaskul (Ed.), Perekhodnye epokhi v arkheologii [Transitional Stages in Archaeology] (pp. 90–93). Syktyvkar: IIaLI KNTs.

Nosov, N. E. (1969). Stanovlenie soslovno-predstavitel’nykh uchrezhdenii v Rossii [Establishment of States-Representative Institutions in Russia]. Moscow: Nauka.

Rahkonen, P. (2009). The Linguistic Background of the Ancient Meshchera Tribe and Principal Areas of Settlement. Finnisch-ugrische Forschungen, 60, 162–202.

Rahkonen, P. (2014). The Western Spread of Permic Hydronyms. Finnisch-ugrische Forschungen, 62, 327–375.

Rédei, K. (1986). Zu den indogermanisch-uralischen Sprachkontakten. Wien: Rohrer, 1986.

Schafarik, P. J. (1843–1844). Slawische Altertümer (Vols. 1–2). Leipzig: [s.n.].

Schlözer, A. L. (1802–1809). Nestor. Russische Annalen in ihrer slawonischen Grundsprache (Vols. 1–5). Göttingen: [s. n.].

Shilov, A. L. (2003). Cherepovets: k etimologii nazvaniia (realizatsiia drevne-vepsskoi traditsii nominatsii naselennykh punktov) [Cherepovets: On the Etymology of the Name (the Showcase of Old-Vepsian Place-Naming Patters)]. In T. G. Ivanova (Ed.), Lokal’nye traditsii v narodnoi kul’ture Russkogo Severa [Local Traditions in the Folk-Culture of the Russian North]. Petrozavodsk: Muzei-zapovednik «Kizhi». Retrieved from http://kizhi.karelia.ru/library/ryabinin-2003/91.html.

Smirnov, O. V. (2015a). “Mariiskaia” gipoteza v issledovanii toponimii Oki i Unzhi i zapadnye granitsy drevnemariiskoi toponimii [The “Mari” Hypothesis in the Study of the Toponymy of the Oka and Unzha Rivers and the Western Borders of the Old Mari Toponymic Area]. Voprosy onomastiki, 2(19), 7–61.

Smirnov, O. V. (2015b). Nauchnaia shkola dolzhna zhit’! [The Scientifi c School Should Live On!]. In T. V. Matveyeva (Ed.), Ne prosto prozhitaia zhizn’. Biografi ia A. K. Matveeva v dokumentakh i vospominaniiakh [More Than a Life to Live. A. K. Matveyev’s Biography in Documents and Recollections] (pp. 79–82). Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta.

Stavitskii, V. V. Osnovnye kontseptsii etnogeneza drevnei mordvy (istoriografi cheskii obzor) [Basic Conceptions of the Ancient Mordva Ethnogenesis (a Historiographical Review)]. Izvestiia Samarskogo nauchnogo tsentra RAN, 11(6), 261–266.

Stender-Petersen, A. (1927). Slawisch-germanische Lehnwortkunde. Eine Studie über die ältesten germanischen Lehnwörter im Slavischen in sprach und kulturgeschichtlicher Beleuchtung. Göteborg: [s.n.].

Thomsen, V. (1882). Ryska rikets grundläggning genom skandinaverna [The Relations Between Ancient Russia and Scandinavia and the Origin of the Russian State]. Stockholm: Samson & Wallin.

Thunmann, J. (1774). Untersuchungen über die Geschichte der östlichen europäischen Völker. Leipzig: [s.n.].

Tomaschek, W. (1889). Kritik der ältesten Nachrichten über den skythischen Norden. II. Die Nachrichten Herodot’s über den skythischen Karawanenweg nach Innerasien. Wien: Rohrer, 1889.

Tskhovrebova, Z. D., & Dzitstsoyty, Yu. A. (2013). Toponimiia Iuzhnoi Osetii [The Toponymy of Southern Ossetia] (Vol. 1). Moscow: Nauka.

Valonen, N. (1980). Varhaisia lappalais-suomalaisia kosketuksia [Early Contacts Between the Lapps and the Finns]. Helsinki: [s.n.].

Vikhliaev, V. I. (2013). Rasselenie mordvy v III — nachale XIII vv. [Mordovian Settlement in the 3rd – Early 8th Century]. Povolzhskaia arkheologiia, 2(4), 162–170.

Yakovleva, V. (1999). K probleme meshchery [On the Meshchera Problem]. Finno-ugrovedenie, 4, 34–44.

Zeuß, J. K. (1837). Die Deitschen und die Nachbarstämme. München: Letner.

Zubov, S. E. (2011). Voinskie migratsii v Srednem Povolzh’e (I–III vv. n. e.). Migratsionnye protsessy v formirovanii novoi etnokul’turnoi sredy po materialam arkheologicheskikh dannykh [Warriors Migrations of the Roman Time in the Middle Volga Area (1st–3rd Centuries A.D.). Migration Processes and the Formation of a New Ethno-Cultural Environment, Based on Archaeological Data]. Saarbrücken: Lap Lambert Academic Publ., 2011.