2019, Volume 16, Issue 2

Back to the Table of Contents

Lauran Toorians
independent researcher
Loon op Zand, Netherlands

Probable and possible Celtic names in North Holland: Huisduinen, Texel, Den Helder, Helsdeur

Voprosy onomastiki, 2019, Volume 16, Issue 2, pp. 168–177 (in English)
DOI: 10.15826/vopr_onom.2019.16.2.020

Received 22 March 2018

Abstract: The paper focuses on the probability of the Celtic substratum hypothesis in the toponymy of North Holland. Agreeing that the most north-western tip of the Netherlands is an unlikely place to look for Celtic toponyms, the author suggests that the name Huisduinen relates to the same group of names of which Heusden is the most common representative, and which appears to have a Celtic etymology. Thus making it a tempting task to look at a few other names in the same area. As the area lost most of its population in the 4th century AD and became repopulated in the 5th century, language shift offers a possible scenario for a change from Celtic to Germanic with remnants of a Celtic substratum surviving up to the present day. In the same period, the landscape involved saw radical changes as well. In earlier publications it has been suggested that the medieval name Uxalia may be Celtic. Here it is suggested that this name may originally refer to the present-day island of Texel and not — as it later did — to the neighbouring island of Vlieland. A Celtic etymology is also proposed for the names Helsdeur and Den Helder, which — if accepted — have related etymologies. The name Helsdeur refers to the deepest part of the strait between the mainland of the province North Holland and the island of Texel. The lack of early attestations of this name is explained by suggesting its probable taboo status. This hypothesis is supported by a series of relevant examples of taboo place names in the maritime context.

Keywords: Celtic, Germanic, Dutch, historical geography of the Netherlands, North Holland, geographic terms, taboo names, substrate toponymy.

References

Berkel, G. van (2017). Friese plaatsnamen verklaard [Frisian Place Names Explained]. Amstelveen: [s.n.].

Berkel, G. van, & Samplonius, K. (2006). Nederlandse plaatsnamen. Herkomst en historie [Dutch Place Names. Origin and History]. Utrecht: Het Spectrum.

Blok, D. P. (1974). De Hollandse en Friese kerken van Echternach [The Dutch and Frisian Churches of Echternach]. Naamkunde, 6, 167–184.

Buisman, J. (1995). Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Deel I: tot 1300 [A Thousand Years of Weather, Wind and Water in the Low Countries. Part I: until 1300]. Franeker: Van Wijnen.

Demiraj, B. (1997). Albanische Etymologien (Untersuchungen zum albanischen Erbwortschatz). Amsterdam; Atlanta: Rodopi.

Dronke, E. F. J. (Ed.) (1844). Traditiones et Antiquitates Fuldenses. Fulda: C. Müller’sche Buchhandlung.

Falileyev, A. (2011). ‘Salty’’ Geographical Names: A Fresh Look. In M. Alexianu, O. Weller, & R.-G. Curca (Eds.), Archaeology and Anthropology of Salt. A Diachronic Approach (pp. 209–214). Oxford: Archaeopress.

Gysseling, M. (1960). Toponymisch woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (vóór 1226) [Toponymic Dictionary of Belgium, the Netherlands, Luxemburg, northern France and western Germany (before 1226)] (Vols. 1–2). [Brussels]: Belgisch Interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek.

Jager, C. de, & Kikkert, W. J. (1995). Oorsprong en doorbraak van het Marsdiep [Origin and Breakthrough of the Marsdiep]. Den Burg: Historische Vereniging Texel.

Jones, H. L. (1917–1932). The Geography of Strabo with an English Translation (Vols. 1–8). London: William Heinemann.

Koning, J. de (2018). Trans Flehum. Wijnaldum, Den Burg, Texel, Westergo: het Vlie als verbinder en grens [Trans Flehum. Wijnaldum, Den Burg, Texel, Westergo: the Vlie as Connector and Border].

In A. Nieuwhof, E. Knol, & J. Schokker (Eds.), Fragmenten uit de rijke wereld van de archeologie [Fragments from the Rich World of Archaeology] (pp. 146–156). Groningen: Vereniging voor Terpenonderzoek.

Künzel, R. E., Blok, D. P., & Verhoeff, J. M. (1989). Lexicon van Nederlandse toponiemen tot 1200 [The Lexicon of Dutch Toponyms before 1200]. Amsterdam: P. J. Meertens-Instituut voor Dialectologie.

Nieuwhof, A. (2016). De lege vierde eeuw [The Empty 4th Century]. In A. Nieuwhof (Ed.), Van Wierhuizen tot Achlum. Honderd jaar archeologisch onderzoek in terpen en wierden [From Wierhuizen to Achlum. One Hundred Years of Archaeological Research into Dwelling Mounds] (pp. 83–98). Groningen: Vereniging voor Terpenonderzoek.

Rhijn, A. van (1841). Hydrographische kaart der Texelsche zeegaten en vaarwateren, opgenomen en in kaart gebragt op last van het Departement van Marine [Hydrographic Map of the Texel Straits and Waterways, Recorded and Mapped at the order of the Department of the Navy]. The Hague: Algemeene Lands Drukkerij.

Scheungraber, C., & Grünzweig, F. E. (2014). Die altgermanischen Toponyme sowie ungermanische Toponyme Germaniens. Ein Handbuch zu ihrer Etymologie. Vienna: Fassbaender.

Schoorl, H. (1999). De convexe kustboog. Texel, Vlieland, Terschelling. Bijdragen tot de kennis van het westelijk Waddengebied en de eilanden Texel, Vlieland en Terschelling [The Convex Coastal Arch. Texel, Vlieland, Terschelling. A Contribution to the Knowledge of the Western Wadden Area and the Islands of Texel, Vlieland and Terschelling] (Pt. 1). Schoorl: Pirola.

Schrijver, P. (1995). Welsh heledd, hêl, Cornish *heyl, ‘Latin’ Helinium, Dutch hel-, zeelt. NOWELE, 26, 31–42. https://doi.org/10.1075/nowele.26.02sch

Toorians, L. (2000). Keltisch en Germaans in de Nederlanden. Taal in Nederland en België gedurende de late ijzertijd en de Romeinse periode [Celtic and Germanic in the Netherlands. Language in the Netherlands and Belgium during the Late Iron Age and the Roman Period]. Brussel: Belgische Genootschap voor Keltische Studies.

Toorians, L. (2005). De etymologie van Dorestat, Keltisch en Germaans [The Etymology of Dorestat, Celtic and Germanic]. Jaarboek Oud Utrecht 2005, 41–53.

Toorians, L. (2008). Endlicher’s Glossary, an Attempt to Write its History. In J. L. G. Alonso (Ed.), Celtic

and other Languages in Ancient Europe (pp. 153–184). Salamanca: Universidad de Salamanca.

Toorians, L. (2011). Place Names Refl ecting Gaulish *coslo-dūnon: Coudun, Colembert and Heusden. Études Celtiques, 37, 153–158.

Toorians, L. (2016). De naam Nispen en het element apa ‘waterloop’ [The Name Nispen and the Element apa ‘Watercourse’]. In G. van den Eynde, & L. Toorians (Eds.), Op zand, veen en klei. Liber amicorum Karel Leenders bij gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag [On Sand, Peat and Clay. Liber Amicorum to Karel Leenders on the Occasion of his 70th Birthday] (pp. 316–324). Tilburg: ZHC; Hilversum: Verloren.

Vos, P. et al. (2011). Atlas van Nederland in het Holoceen. Landschap en bewoning vanaf de laatste ijstijd tot nu [Atlas of the Netherlands in the Holocene. Landscape and Habitation from the Late Ice Age until Now]. Amsterdam: Bert Bakker.

Westerdahl, Ch. (1992). The Maritime Cultural Landscape. The International Journal of Nautical Archaeology, 21, 5–14.

Westerdahl, Ch. (2011). The Binary Relationship of Sea and Land. In B. Ford (Ed.), The Archaeology of Maritime Landscapes (pp. 291–310). New York: Springer.

Woltering, P. J. (2017). Bewoningsgeschiedenis van Texel. De opgravingen aan de Beatrixlaan in Den Burg (Late ijzertijd- Romeinse tijd: 100 v. Chr. — 325 na Chr.) [Habitation History of Texel. The Excavations in the Beatrixlaan in Den Burg (Late Iron Age — Roman Time, 100 BC — 325 AD)]. Castricum: Huis van Hilde, Archeologiecentrum Noord-Holland.

Zair, N. (2012). The Refl exes of the Proto-Indo-European Laryngeals in Celtic. Leiden & Boston: Brill.