2015 №1 (18)

Back to the Table of Contents

Anton I. Sobolev
Northern (Arctic) Federal University
Arkhangelsk, Russia

Karelian Heritage in the Toponymy of the Southeastern Lake Onega Area

Voprosy onomastiki (Problems of Onomastics), 2015, Issue 1 (18), pp. 47–68 (in Russian)
DOI: 10.15826/vopr_onom.2015.1.003

Received 15 January 2015

Abstract: The article focuses on place names of Karelian origin on the territory of Southeastern Lake Onega region and provides linguistic and historical evidence of Karelians’ migrations to the area in question. The etymological analysis of place names made by the author supports that the Karelian language was brought to the territory of the Southeastern Lake Onega region from the Northwestern Lake Ladoga region by the end of the 15th century. The documentary and linguistic data testify that in the 15–18th centuries there were several migrations of Karelians to the studied area and that in the 18th century the Karelian language was still in use by a part of the population of the eastern Andoma river basin. Since Karelians migrated to the Russian-Veps language environment, the article provides evidence of Vepsian adaptations of Karelian place names and of Veps-Karelian and Russian-Karelian bilingualism in the studied area in the 17–18th centuries. The research is based on reliable historical resources and toponymic data from the contemporary Karelian territories and takes into account the geographic characteristics of the named objects.

Key words: Russian language, Karelian language, Veps language, toponymy, placenames, historic anthroponymy, language contacts, ethnic history, lake Onega region, Karelia, Vologda region

References

Barkhudarov, S. G. (Ed.). (1975–2006). Slovar' russkogo iazyka XI–XVII vv. [The Dictionary of the Russian Language of the 11–17th Centuries]. (Vols. 1–27). Moscow: Nauka.

Blagoveshchenskii, I. I. (Ed.). (1907). Spisok naselennykh mest Olonetskoi gubernii po svedeniiam za 1905 g. [The List of Settlements of Olonets District in 1905]. Petrozavodsk: Olonetskaia gubernskaia tip.

Chernyakova, I. A. (1998). Kareliia na perelome epokh: ocherki sotsial'noi i agrarnoi istorii XVII v. [Karelia at the Turn of Times: Essays on the Social and Agrarian History of the 17th Century]. Petrozavodsk: PetrGU.

Chernyakova, I. A., & Katajala, K. (Eds.). (1993). Istoriia Karelii XVI–XVII vekov v dokumentakh [Documents on the 16–17th Century Karelian History]. (Vol. 3). Petrozavodsk; Joensuu: [s. n.].

Eliseev, Yu. S., & Zaitseva, N. G. (Eds.). (2007). Sopostavitel'no-onomasiologicheskii slovar' dialektov karel'skogo, vepsskogo i saamskogo iazykov [The Comparative and Onomasiological Dictionary of the Dialects of the Karelian, Veps and Sami Languages]. Petrozavodsk: KNTs RAN.

Fedotova, V. P., & Boiko, T. P. (Eds.). (2009). Slovar' sobstvenno-karel'skikh govorov Karelii — Karjalan Varšinaismurtehien šanakirja [А Dictionary of Karelian Proper Dialects of Karelia]. Petrozavodsk: KNTs RAN.

Fishman, O. M. (2003). Zhizn' po vere: tikhvinskie karely-staroobriadtsy [Life by Faith: Tikhvin Karelians — Old Believers]. Moscow: Indrik.

Guselnikova, M. L. (2000). Itogi raboty toponimicheskoi ekspeditsii Ural'skogo universiteta v Vytegorskom raione Vologodskoi oblasti [The Results of the Ural University’s Toponymic Expedition to Vytegorsky District of Vologda Oblast]. In A. K. Matveev (Ed.), Finno-ugorskoe nasledie v russkom iazyke [Finno-Ugric Heritage in the Russian Language] (Vol. 1, pp. 171–173). Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta.

Karlova, O. L. (2004). -L-ovaia model' v toponimii Karelii [The -l-model in the Toponymy of Karelia] (Doctoral dissertation). Petrozavodsk.

Kirkinen, H., Nevalainen, P., & Sihvo, H. (1998). Istoriia karel'skogo naroda [A History of the Karelian People]. Petrozavodsk: Bars.

Kuzmin, D. V. (2003). Karel'skii sled v toponimii Zaonezh'ia [The Karelian Impact on Zaonezhye Toponymy]. In T. G. Ivanova (Ed.), Lokal'nye traditsii v narodnoi kul'ture Russkogo Severa. Materialy IV Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii «Riabininskie chteniia — 2003» [The Local Traditions in the Folk Culture of the Russian North. Proceedings of the 4th International Conference “Riabininskie Chteniia — 2003”] (pp. 303–307). Petrozavodsk: KNTs RAN.

Kuzmin, D. (2014). Vienan Karjalan asutushistoria nimistön valossa [Settlement History of White Sea Karelia in the Light of Onomastics] (Doctoral dissertation). Helsinki.

Mamontova, N. N., & Mullonen, I. I. (1991). Pribaltiisko-finskaia geograficheskaia leksika Karelii [BaltoFennic Geographic Vocabulary of Karelia]. Petrozavodsk: KNTs RAN.

Mullonen, I. I. (1994). Ocherki vepsskoi toponimii [Essays on Veps Toponymy]. Saint Petersburg: Nauka.

Mullonen, I. I. (2002). Toponimiia Prisvir'ia: problemy etnoiazykovogo kontaktirovaniia [Toponymy of Prisvirye: Ethnolinguistic Contacts]. Petrozavodsk: PetrGU.

Mullonen, I. I. (2003). Staroe Zaonezh'e: vepsskoe ili karel'skoe? [Ancient Zaonezhye: Is It Vepsian or Karelian?]. Kizhskii vestnik, 8, 211–217.

Mullonen, I. I. (2008). Toponimiia Zaonezh'ia: slovar' s istoriko-kul'turnymi kommentariiami [The Toponymy of Zaonezhye: A Dictionary with Historical and Cultural Comments]. Petrozavodsk: KNTs RAN.

Mullonen, I. I., Azarova, I. V., & Gerd, A. S. (1997). Slovar' gidronimov Iugo-Vostochnogo Priladozh'ia (bassein reki Svir') [A Dictionary of Hydronyms of the Southeastern Ladoga Region (The Svir River Basin)]. Saint Petersburg: Izd-vo S.-Peterb. un-ta.

Mullonen, I. I., & Kuz'min, D. V. (2008). Granitsy toponimnykh arealov Karelii. Materialy atlasa [The Boarders of Karelia’s Toponymic Areas. Materials for an Atlas]. In O. P. Iliukha, & I. I. Mullonen (Eds.), Granitsy i kontaktnye zony v istorii i kul'ture Karelii i sopredel'nykh regionov. Gumanitarnye issledovaniia [The Boarders and Contact Zones in the History and Culture of Karelia and Neighbouring Regions] (Vol. 1, pp. 217–256). Petrozavodsk: KNTs.

Obolenskii, M. A. (Ed.). (1851). Perepisnaia Okladnaia kniga po Novugorodu Vot'skoi piatiny Korel'skogo gorodka s uezdom 7008 goda [Census Book of the District of Karelski Gorodok, Novogorod, Votskaya Pyatina, of the Year 7008 (1499/1500)]. In Vremennik imperatorskogo Moskovskogo obshchestva istorii i drevnostei Rossiiskikh [Annales of the Imperial Moscow Society for Russian History and Antiquities] (Vol. 12, pp. 1–464). Moscow: Universitetskaia tip.

Ogorodnikov, E. (Ed.). (1879). Spiski naselennykh mest po svedeniiam 1873 g. Olonetskaia guberniia [The List of Settlements in 1873. Olonets Governorate]. Saint Petersburg: Tip. MVD.

Ovchinnikova, A. I. (1970). Agroklimaticheskaia kharakteristika vegetatsionnogo perioda [The Agroclimatic Characteristics of the Vegetation Period]. In L. K. Davydov, O. A. Drozdov, & V. G. Zol'nikov (Eds.), Prirodnoe raionirovanie Vologodskoi oblasti dlia tselei sel'skogo khoziaistva [Nature Zoning of Vologda Oblast for Agricultural Purposes] (pp. 52–73). Arkhangelsk: Severo-Zapadnoe knizhnoe izd-vo.

Pokrovskii, M. N. (Ed.). (1930). Pistsovye knigi Obonezhskoi piatiny 1496 i 1563 gg. [Cadastral Books of the Obonezhskaya Pyatina, Years 1496 and 1563]. Leningrad: AN SSSR.

Savinov, Yu. A., & Romanova, V. P. (1970). Geomorfologicheskoe raionirovanie Vologodskoi oblasti [Geomorphological Zoning of Vologda Oblast]. In L. K. Davydov, O. A. Drozdov, & V. G. Zol'nikov (Eds.), Prirodnoe raionirovanie Vologodskoi oblasti dlia tselei sel'skogo khoziaistva [Nature Zoning of Vologda Oblast for Agricultural Purposes] (pp. 11–51). Arkhangelsk: Severo-Zapadnoe knizhnoe izd-vo.

Sobolev, A. I. (2009). O pribaltiisko-finskom substrate v geokul'turnom prostranstve Andomskogo pogosta [On the Balto-Fennic Substrate in Geocultural Area of the Andoma Pogost]. Vestnik Pomorskogo universiteta, 5, 33–38.

Sokolovskaia, M. L. (1978). Severnoe raskol'nich'e obshchezhitel'stvo pervoi poloviny XVIII v. i struktura ego zemel' [The Northern Schismatic Community of the Early 18th Century and the Structure of Its Lands]. Istoriia SSSR, 1, 157–167.

Sokolovskaia, M. L. (1999). Krest'ianskii mir kak osnova formirovaniia vygovskogo obshchezhitel'stva [Peasants and the Formation of Vygovskоyе Community]. In E. M. Yukhimenko (Ed.), Staroobriadchestvo v Rossii (XVII–XX veka) [Old Believers in Russia (17–20th Centuries)] (pp. 269–279). Moscow: Iazyki russkoi kul'tury.

Spisok selenii v Olonetskoi gubernii, s oboznacheniem nalichnogo chisla domov i zhitelei. (1894). [A List of Olonets Governorate Settlements, with Indication of the Number of Houses and Inhabitants]. In I. Blagoveshchenskii (Ed.), Olonetskii sbornik. Materialy dlia istorii, geografii, statistiki i etnografii Olonetskogo kraia [The Olonets Digest. Materials on the History, Geography, Statistics and Ethnography of Olonets Land] (Vol. 3, pp. 427–522). Petrozavodsk: Tip. gubernskogo pravleniia.

Staritsyn, A. N. (2009). Kurzhenskaia pustyn' [Kurzhenskaya Poustinia]. Vestnik tserkovnoi istorii, 3–4 (15–16), 191–205.

Valk, S. N. (Ed.). (1949). Gramoty Velikogo Novgoroda i Pskova [Charters of Great Novgorod and Pskov]. Moscow; Leningrad: AS SSSR.

Vitov, M. V. (1962). Istoriko-geograficheskie ocherki Zaonezh'ia XVI–XVII vv. Iz istorii sel'skikh poselenii [Historical and Geographical Studies on the 16–17th Centuries Zaonezhye. From the History of Rural Settlements]. Moscow: Izd-vo Mosk. un-ta.

Zaitseva, M. I., & Mullonen, M. I. (1972). Slovar' vepsskogo iazyka [A Dictionary of the Veps Language]. Leningrad: Nauka.

Zakharova, E. V., & Mullonen, I. I. (2012). Karel'skii sled XVII v. v toponimii Vostochnogo Obonezh'ia [The 17th Century Karelian Impact on the Toponymy of Eastern Obonezhye]. In N. I. Reshetnikov (Ed.), XVII vek v istorii i kul'ture Russkogo Severa [The History and Culture of the Russian North in the 17th Century] (pp. 146–154). Kargopol: Kargopol'skii gosudarstvennyi istoriko-arkhitekturnyi i khudozhestvennyi muzei.

Zherbin, A. S. (1956). Pereselenie karel v Rossiiu v XVII v. [Karelians’ Immigration to Russia in the 17th Century]. Petrozavodsk: Gosizdat KFSSR.

Zherbin, A. S., Kert, G. M., Morozov, K. A., Savvateev, Yu. A., & Shaskol'skii, I. P. (Eds.). (1983). Karely Karel'skoi ASSR [Karelians of the Karelian ASSR]. Petrozavodsk: Kareliia.