2010 №1 (8)

Back to the Table of Contents

Libuše Čižmárová
Institute of the Czech Language, Academy of Sciences of the Czech Republic
Brno, Czech Republic

Methodological Principles of the Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms (Minor Place-Names)

Citation information: Voprosy onomastiki (Problems of Onomastics). 2010. № 1 (8). P. 67–77 (in Russian)

Abstract: The routines used by Brno linguists working on the Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms (conceived in the shape of an alphabetical inventory not of individual anoikonyms but of collective entries introduced by abstract headwords) are described. All the collected material is gradually being put into the digital database of the program which automatically creates a primal form of the entries (headword with certain characteristics, enumeration and sequence of the respective anoikonyms and objects). The main task of the authors is then to formulate the explicatory section of each entry. At the same time, the program offers the possibility of generating various maps (for individual entries or several connected entries, on various backgrounds – administrative districts, river networks, vertical model, Google map). The output will then be not only a classical paper dictionary, but – in the first place – a digital product offering innumerable possibilities to search for needed information and to depict it on maps.

Key words: Slavic languages, Czech language, toponymy, onomastic lexicography

References

Český jazykový atlas. D. 1–5. Praha, 1992–2005. Dodatky (v tisku).

Harvalík M. Synchronní a diachronní aspekty české onymie. Praha, 2004.

Holub J., Kopečný F. Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1952.

Hosák L., Šrámek R. Místní jména na Moravě a ve Slezsku. A–L. Praha, 1970 ; M–Ž. Praha, 1980.

Machek V. Etymologický slovník jazyka českého (druhé, opravené a doplněné vydání). Praha, 1968.

Manuál lexikografie / ed. F. Čermák, R. Blatná. Jinočany, 1995.

Newerkla S. M. Sprachkontakte Deutsch – Tschechisch – Slowakisch. Frankfurt am Main, 2004.

Olivová-Nezbedová L., Malenínská J. Index lexikálních jednotek pomístních jmen v Čechách. Praha, 1991.

Olivová-Nezbedová L., Malenínská J. Slovník pomístních jmen v Čechách – úvodní svazek. Praha, 2000.

Pleskalová J. Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Jinočany, 1992.

Profous A., Svoboda J. Místní jména v Čechách. 1–5. Praha, 1947–1960.

Rejzek J. Český etymologický slovník. Voznice, 2001.

Slovník pomístních jmen v Čechách / red. J. Matúšová. D. 1–4. Praha, 2005–2008.

Šmilauer V. Třídění pomístních jmen // Zpravodaj Místopisné komise. 1. 1960. S. 149–180; přetisk: Zpravodaj Místopisné komise. 13. 1972. S. 171–204.

Šrámek R. Toponymické modely a toponymický systém // Slovo a Slovesnost. 33. 1972. S. 304–318.

Šrámek R. Úvod do obecné onomastiky. Brno, 1999.

Šrámek R., Pleskalová J. Heslář ke Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Brno, 1993 (rkp.).

Vlastivěda moravská, Stará řada, svazek 1–68. 1897–2002. Nová řada: 1992–.