2010 №1 (8)

Вернуться к содержанию выпуска

Шипкова Милена
Институт чешского языка Академии наук Чешской Республики
Брно, Чешская Республика

Словарь микротопонимов Моравии и Силезии: теоретический и интерпретационный аспекты

Вопросы ономастики. 2010. № 1 (8). С. 55–66

Аннотация: В первой части статьи автор информирует о новом компьютерном проекте «Словаря моравских и силезских анойконимов», который составлялся отделением диалектологии Академии наук Чешской Республики (Брно) с 2005 г.; сообщает о его целях и концепции. Автор указывает перечень импульсов, побудивших к работе над данным проектом, а также обосновывает необходимость создания подобных словарей для чешских областей Богемия, Моравия и Силезия. Во второй части статьи автор демонстрирует заявленные теоретические и интерпретационные положения на конкретных примерах.

Ключевые слова: славянские языки, чешский язык, топонимия, ономастическая лексикография

Литература

Заимов Й. Имената на планините в българската топонимия. София, 1971.

Bělič J. Nástin české dialektologie. Praha, 1972.

Beneš J. O českých příjmeních. Praha, 1962.

Český jazykový atlas. D. 1–5. Praha, 1992–2005. Dodatky (v tisku).

Hosák L., Šrámek R. Místní jména na Moravě a ve Slezsku. A–L. Praha, 1970 ; M–Ž. Praha, 1980.

Machek V. Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1971.

Malec M. Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski. Warszawa, 2003.

Olivová-Nezbedová L., Malenínská J. Index lexikálních jednotek pomístních jmen v Čechách. Praha, 1991.

Osnoven system i terminologija na slovenskata onomastika. Skopje, 1983.

Pleskalová J. Tvoření nejstarších českých osobních jmen. Brno, 1988.

Pleskalová J. Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Jinočany, 1992.

Profous A. Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny. D. 1–5. Praha, 1947–1960.

Slovník pomístních jmen v Čechách / red. J. Matúšová. D. 1–4. Praha, 2005–2008.

Slovník spisovného jazyka českého. 1. Praha, 1989.

Šmilauer V. Příručka slovanské toponomastiky. Handbuch der slawischen Toponomastik. Praha, 1970.

Šrámek R. Úvod do obecné onomastiky. Brno, 1999.

Šrámek R. Beiträge zur allgemeinen Namentheorie. Vídeň, 2007.

Šrámek R. Onomastika // Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha, 2007. S. 377–425.

Svoboda J. Staročeská osobní jména a naše příjmení. Praha, 1964.

Valentová I. Anojkonymum alebo terénny názov? // Slovenská reč. 74. S. 31–34.

Wolnicz-Pawłowska E. Baba v polskiej toponymii // Onomastica. 50. 2005. S. 151–171.

Zierhoffer Z. a K. Nazwy miast Wielkopolski. Poznań, 1987.