2022. Т. 19. №1

Вернуться к содержанию выпуска

Katalin Reszegi
University of Debrecen
Debrecen, Hungary

A Cognitive Approach in Onomastics: Some Notes on Metaphorical Place-Names

Вопросы ономастики. 2022. Т. 19. № 1. С. 235–244.
DOI: 10.15826/vopr_onom.2022.19.1.012

Рукопись поступила в редакцию 30.04.2021

Аннотация: В рамках когнитивной лингвистики метафора рассматривается как универсальный когнитивный механизм, играющий ключевую роль в процессах мышления и понимания, в создании социальной, культурной, психологической реальности. Одна из разновидностей метафоры — образная метафора — проявляется в практике именования географических объектов. С опорой преимущественно на данные венгерского языка (спорадически с привлечением данных иных языков) в статье дается краткое описание механизма образной метафоры, обзор семантических зон, чаще всего служащих областью источника и областью мишени в метафорических топонимах, а также характеристики географических объектов, лежащие в основе концептуальной проекции в процессе метафорического переноса. Показано, что метафорическое именование географических объектов может происходить посредством трансонимизации и вовлекать механизм энантиосемии для создания иронической оценки. Тот факт, что метафорические топонимы чаще всего встречаются среди неофициальных географических названий, оказал существенное влияние на статус этих названий в ономастических исследованиях. Как правило, метафорические топонимы относятся к области микротопонимии, при этом их частотность варьирует в разных регионах и ареалах, что может быть объяснено различным «весом» готовых метафорических моделей номинации в языковом сознании жителей разных областей, а это, в свою очередь, может влиять на их готовность использовать метафоры при номинировании новых объектов. Автор подчеркивает, что вопреки невысокой частотности их употребления в исторических источниках, метафорические топонимы представляют собой древний тип географических названий, и очерчивает основные направления дальнейшего их изучения.

Ключевые слова: топонимия, метафорическое именование, образная метафора, область источника, область мишени, концептуальная проекция, когнитивная лингвистика.

Литература

Ainiala, T. (2016). Place Names. In T. Ainiala, M. Saarhelma, & P. Sjöblom (Eds.), Names in Focus. An Introduction to Finnish Onomastics (pp. 63–123). Helsinki: SKS. http://dx.doi.org/10.21435/sflin.17

Bába, B. (2015). Hajdú-Bihar megye helynevei 1. A Hajdúböszörményi és a Hajdúhadházi járás helynevei. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó.

Balode, L. (2012). Metaforiskie hidronīmi Latvijā. Baltistica, 8, 9–17.

Balogh, L., & Ördög, F. (1982). Veszprém megye földrajzi nevei 1. Tapolcai járás. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság.

Balogh, L., & Ördög, F. (1987). Veszprém megye földrajzi nevei 2. Pápai járás. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság.

Baráz, Cs. (2007). A siroki Vár-hegy Bálványkövei és a Törökasztal. Zöld Horizont, 2/3, 3.

Goótšová, A., Chomová, A., & Krško, J. (2014). Hydronymia slovenskej časti povodia Hornádu. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum & Univerzita Mateja Bela.

Györffy, Gy. (1963–1998). Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza (Vols. 1–4). Budapest: Akadémiai Kiadó.

Hoffmann, I. (2007). Helynevek nyelvi elemzése. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Hunn, E. (1996). Columbia Plateau Indian Place Names: What Can They Teach Us? Journal of Linguistic Anthropology, 6(1), 3–26.

Inczefi, G. (1960). Szeged környékének földrajzi nevei. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Inczefi, G. (1971). A metaforikus alakmeghatározás módjai határnevekben. Magyar Nyelvőr, 95, 189–193.

Jakab, L., & Kálnási, Á. (1987). Szabolcs-Szatmár megye földrajzi nevei 3. A nyírbátori járás földrajzi nevei. Nyírbátor: Nyírbátor Városi Tanácsa.

Kálnási, Á. (1984). Szabolcs-Szatmár megye földrajzi nevei 2. A fehérgyarmati járás földrajzi nevei. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem.

Kiss, L. (1961). Régi Rétköz. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Kiss, L. (1988). Földrajzi nevek etimológiai szótára (Vols. 1–2). Budapest: Akadémiai Kiadó.

Krško, J. (2006). Vyjadrenie kvalitatívno-kvantitatívnych vzťahov v toponymii pomocou expresivity a metafory. Slavica Slovaca, 41(1), 61–68.

Kövecses, Z. (2005). A metafora. Gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe. Budapest: Typotex.

Lakoff, G. (1987). Image Metaphors. Metaphor and Symbolic Activity, 2(3), 219–222. https://doi.org/10.1207/s15327868ms0203_4

Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. Chicago: University Chicago Press.

Langacker, R. (2013). Essentials of Cognitive Grammar. Oxford: Oxford University Press.

Nash, J. (2014). Obtuse Anglers: The Linguistics and Ethnography of Fishing Ground Names on Norfolk Island. In I. D. Clark, L. Hercus, & L. Kostanski (Eds.), Indigenous and Minority Placenames (pp. 305–327). Canberra: ANU Press.

Nyström, S. (2013). Metaphorical and Metonymical Place Names in Sweden. In O. Felecan (Ed.), Name and Naming. Proceedings of the Second International Conference on Onomastics: Onomastics in Contemporary Public Space (Baia Mare, May 9–11, 2013) (pp. 355–363). Cluj-Napoca: Editura Mega; Editura Argonaut.

Ördög, F. (2000). Veszprém megye földrajzi nevei 4. A veszprémi járás. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság.

Papp, L., & Végh, J. (1974). Somogy megye földrajzi nevei. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Piper, N. (2014). Saltwater Placenames around Mer in the Torres Strait. In I. D. Clark, L. Hercus, & L. Kostanski (Eds.), Indigenous and Minority Placenames (pp. 163–186). Canberra: ANU Press.

Særheim, I. (2018). Tasen, Sugga og Porthunden. Metaforisk bruk av husdyrnemne i skjergardsnamn. Namn och Bygd, 106, 83–100.

Szabó, T. A. (1934). A helynévgyűjtés jelentősége és módszere. Magyar Nyelv, 30, 160–180.

Szilágyi-Varga, Z. (2017). A kisbábonyi magyarság helynévismerete. Magyar Nyelvjárások, 55, 75–109.

Tolcsvai Nagy, G. (2008). A tulajdonnév jelentése. In A. Bölcskei, & I. N. Császi (Eds.), Név és valóság (pp. 30–41). Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék.

Végh, J., & Ördög, F. (1964). Zala megye földrajzi nevei. Zalaegerszeg: Zala megye tanácsa.

Wee, L. (2006). Proper Names and the Theory of Metaphor. Journal of Linguistics, 42(2), 355–371. https://doi.org/10.1017/S0022226706003926