2021. Т. 18. №3

Вернуться к содержанию выпуска

Valéria Tóth
University of Debrecen
Debrecen, Hungary

Linguistic Prestige and Toponym Use at the Crossroads of Languages and Cultures

Вопросы ономастики. 2021. Т. 18. № 3. С. 66–84.
DOI: 10.15826/vopr_onom.2021.18.3.033

Рукопись поступила в редакцию 16.02.2021

Аннотация: В статье рассматриваются общие проблемы этноязыкового контактирования в аспекте его влияния на топонимические системы. В качестве конкретного иллюстративного материала выступает топонимия Карпатского бассейна, извлеченная из средневековых венгерских хартий, также спорадически привлекаются наблюдения над более поздними языковыми контактами. Основные направления рассуждений автора заданы названием статьи. Прежде всего в работе обсуждается понятие языкового престижа и его интерпретация применительно к топонимии и языковой ситуации Карпатского бассейна, где фактор языкового престижа играл существенную роль в процессах заимствований топонимов, их использования, а также сказывался на практике фиксации географических названий в средневековых хартиях. Во-вторых, в статье рассматриваются некоторые базовые теоретические соображения, касающиеся процессов топонимической номинации и использования топонимов, тесно связанные с проблемой языкового престижа. В частности, автор особенно подробно останавливается на связи топонимии и культуры, топонимии и идентичности. Наконец, в статье подробно рассматривается феномен топонимического заимствования и интеграции иноязычного топонима в воспринимающем языке. Предлагается модель описания такого топонимического материала. Модель задает теоретическую рамку для анализа — как синхронного, так и диахронного — топонимических пар, возникающих в двуязычных областях на разных этапах интеграции заимствованного топонима. Материалом для анализа выступают топонимические пары, засвидетельствованные в зонах венгерско-немецкого двуязычия, однако сама модель носит универсальный характер и может быть применена для любых пар языков и исторических эпох.

Ключевые слова: теоретическая ономастика; языковой престиж; топонимия; заимствование имени; усвоение топонима; Карпатский бассейн; немецко-венгерские языковые контакты.

Статья подготовлена в рамках исследования, проводимого группой по изучению истории венгерского языка и топонимики (Университет Дебрецена, Венгерская академия наук), а также в рамках проекта «Международная научная кооперация в изучении топонимических систем Карпатского бассейна», поддержанного Венгерским национальным фондом исследований, развития и инноваций (проект NRDI 128270).

Литература

Benkő, L. (1998). Név és történelem. Tanulmányok az Árpád-korról. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Cs. – Csánki, D. (1890–1913). Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában (Vols. 1–5). Budapest: Magyar Tudományos Akadémia.

de Swaan, A. (2001). Words of the World: The Global Language System. Cambridge: Polity Press.

Eichler, E. (1976). Sprachkontakte im Lichte der Onomastik. Onoma, 20, 128–141.

Eichler, E. (1981). Sprachkontakte und Sprachebenen in der Onomastik. Onomastica Slavogermanica, 13, 7–19.

Eichler, E., & Šrámek, R. (1984). Thesen zur toponymischen Integration. In E. M. Christoph, E. Eichler, K. Hengst, & R. Šrámek (Eds.), Sprachkontakt im Wortschatz (pp. 9–18). Leipzig: Wissenschaftliche Beiträge der Karl-Marx-Universität Leipzig.

Gy. — Györffy, Gy. (1963–1998). Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza (Vols. 1–4). Budapest: Akadémiai Kiadó.

Hajdú, M. (2002). Névlélektan. In I. Hoffmann, D. Juhász, & J. Péntek (Eds.), Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet (pp. 43–72). Debrecen; Jyväskylä: Magyarságtudományi Társaság; Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudomá nyi Tanszéke.

Hajdú, M. (2004). Hagyomány és újítás a névválasztásban. In F. Farkas (Ed.), Magyar névtani kutatások itthon és határainkon túl. Névtani tanácskozás Jászberényben (pp. 11–18). Budapest: Nyelvtudományi Társaság–Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Kar–TIT Jászsági Szervezete–Jászok Egyesülete.

Hoffmann, I. (1993). Helynevek nyelvi elemzése. Debrecen: Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék.

Hoffmann, I. (2005). Régi helyneveink névadóinak kérdéséhez. Névtani Értesítő, 27, 117–124.

Hoffmann, I. (2010). Névés identitás. Magyar Nyelvjárások, 48, 49–58.

Hoffmann, I. (2014). Névés jelentés. In J. Bauko, & K. Benyovszky (Eds.), A nevek szemiotikája (pp. 5–21). Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-Európai Tanulmányok Kara.

Hoffmann, I. (2017a). Víznevek és településnevek etnikumtörténeti tanulságai. Történeti Földrajzi Közlemények, 5, 47–61.

Hoffmann, I. (2017b). A Bakonyalja etnikai viszonyai a honfoglalást követő évszázadokban. In R. Hajba Renáta, P. Tóth, & F. Vörös (Eds.), “…ahogy a csillag megy az égen…”. Köszöntő kötet Molnár Zoltán tiszteletére (pp. 137–150). Szombathely: Savaria University Press.

Hoffmann, I. (2019). Linguistic Reconstruction — Ethnic Reconstruction. Onomastica Uralica, 15, 5–12.

Hoffmann, I., Rácz, A., & Tóth, V. (2017). History of Hungarian Toponyms. Hamburg: Buske.

Hoffmann, I., Rácz, A., & Tóth, V. (2018). Régi magyar helynévadás. A korai ómagyar kor helynevei mint a magyar nyelvtörténet forrásai. Budapest: Gondolat Kiadó.

Hoffmann, I., & Tóth, V. (2016). A nyelviés az etnikai rekonstrukció kérdései a 11. századi Kárpátmedencében. Századok, 150, 257–318.

Hough, C. (Ed.). (2016). The Oxford Handbook of Names and Naming. Oxford: Oxford University Press.

Kenyhercz, R. (2014). A szláv helynévformánsok kölcsönzéséről (az -óc végű helynevek a magyarban). Nyelvtudományi Közlemények, 110, 205–226.

Kiviniemi, E. (1978). Nimistöntutkimus ja paikallishistoria. Helsinki: Paikallishistoriallinen toimisto.

Lőrincze, L. (1947). Földrajzineveink élete. Budapest: Néptudományi Intézet.

Nyirkos, I. (1989). A tulajdonnevek hírértékéről. In L. Balogh, & F. Ördög (Eds.), Névtudomány és művelődéstörténet. A IV. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai Pais Dezső születésének 100. évfordulóján (pp. 290–294). Zalaegerszeg: Zalaegerszeg Város Tanácsa VB. Művelődé si Osztálya.

Póczos, R. (2002). Nyelvi kölcsönhatások a helynévrendszerekben. In I. Hoffmann, D. Juhász, & J. Péntek (Eds.), Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet (pp. 99–106). Debrecen; Jyväskylä: Magyarságtudományi Társaság; Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudomá nyi Tanszéke.

Póczos, R. (2005). Nyelvtörténeti szempontok az Árpád-kor etnikai vizsgálatához. Névtani Értesítő, 27, 136–143.

Póczos, R. (2006). Az Árpád-kori Borsod vármegye lakosságának nyelvi-etnikai összetételéhez. Helynévtörténeti Tanulmányok, 2, 87–105.

Póczos, R. (2010). Nyelviérintkezésés a helynévrendszerek kölcsönhatása. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó.

Sandnes, B. (2016). Names and Language Contact. In C. Hough (Ed.), The Oxford Handbook of Names and Naming (pp. 540–553). Oxford: Oxford Univeristy Press.

Sándor, K. (1998). A magyar–török kétnyelvűségés ami körülötte van. In I. Lanstyák, & G. Szabómihály (Eds.), Nyelviérintkezések a Kárpát-medencében, különös tekintettel a magyarpárú kétnyelvűségre (pp. 7–26). Pozsony: Kalligram, A Magyar Köztársaság Kulturális Intézete.

Solymosi, L. (2011). Anyanyelv és jogiírásbeliség a középkori Magyarországon. Történelmi Szemle, 53(4), 479–501.

Šrámek, R. (1978). Zu den theoretischen Problemen der Namenforschung im Sprachkontakt. Onoma, 22, 388–401.

SRH — Emericus, S. (Ed.). (1937–1938, repr. 1990). Scriptores rerum Hungaricarum (Vols. 1–2). Budapest: Nap Kiadó.

Tolcsvai Nagy, G. (2008). A tulajdonnév jelentése. In A. Bölcskei, & I. N. Császi (Eds.), Névés valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai (pp. 30–41). Budapest: Budapest Károli Gáspár Református Egyetem BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék.

Tóth, V. (2016). Személynévadásés személynévhasználat az ómagyar korban. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó.

Tóth, V. (2019). Methodological Problems in Etymological Research on Old Toponyms of the Carpathian Basin. Onomastica Uralica, 15, 13–30.